Projecten

Foto: Beeldbank EMMA
Foto: Beeldbank EMMA

Bewonersparticipatie in gemeenten

 

Monitoring en evaluatie wijkgericht beleid in Den Haag

 

In verschillende wijken en buurten in grotesteden spelen 'wicked problems', complexe problemen waarbij er geen overeenstemming is over wat de oorzaken en oplossingen zijn. In Den Haag werken ambtenaren op wijk- en straatniveau samen met professionals, ondernemers en bewoners aan problemen rond fysieke en sociale leefbaarheid. Hoe ervaren met name bewoners deze samenwerking? Hoe voelen zij zich betrokken bij de uitvoering? En zien zij al resultaten? In opdracht van de gemeente Den Haag doen De Haagse Hogeschool, Movisie en Platform31 hier onderzoek naar. De bevindingen worden gepresenteerd in een beknopte rapportage. Looptijd van het onderzoek: januari-december 2022.  

 

Motieven van niet-stemmers bij gemeenteraadsverkiezingen

 

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 lag historisch laag. Hoe kunnen we die lage opkomst verklaren? Was het de nasleep van corona, de geringe aandacht in de media door de oorlog in Oekraïne, heeft het te maken met het sterk afgenomen vertrouwen in de overhad? Vanuit EMMA doe ik hier onderzoek naar, in samenwerking met De Haagse Hogeschool. We doen verdiepend kwalitatief onderzoek in vijf gemeenten (en daarbinnen soms specifieke wijken) met een lage opkomst: Almere, Den Haag, Den Helder, Oldambt en Weert. Door middel van straatgesprekken met bewoners en diepte-interviews met sleutelfiguren schetsen we een beeld per gemeente en gaan we op zoek naar overkoepelende patronen. Looptijd van het onderzoek: mei-september 2022.

 

 

Maatschappelijke impact COVID-19

 

Gevolgen voor kwetsbare groepen en sociale ongelijkheid in steden

 

Eind maart 2020 werd ik door een van mijn promotoren, Godfried Engbersen, gevraagd mee te werken aan een grootschalig onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de corona-uitbraak. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een door ZonMw gefinancierd meerjarig project. Het onderzoeksteam bestaat uit Erasmus Universiteit Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam, Kieskompas, LUMC - Campus Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, VNG. Er zijn nu vier metingen gedaan: april, juli en november 2020 en maart 2021.

 

Op basis van dit onderzoek verschijnen uitgebreidere rapportages, korte infographics, de podcast Studio Corona en wetenschappelijke artikelen. Ook dragen de onderzoekers van dit project regelmatig bij aan webinars en online kennisfestivals en ontmoetingscafés. Zie voor alle publicaties en mediaberichtgeving: www.impactcorona.nl.

 

 

Inclusieve werkomgeving voor professionals

  

Ontwikkeling hogeschool-minor rond diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid 

 

De Haagse Hogeschool vindt diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zeer belangrijk. We willen onze studenten goed voorbereiden op hun toekomstige werkomgeving. Een werkomgeving waarin mensen, en dus ook collega’s en klanten/cliënten, op vele manieren van elkaar verschillen. Dat maakt het werken met anderen leuk en interessant. Helaas gebeurt het ook dat mensen zich niet thuis voelen op de werkvloer of dat zij worden buitengesloten. Vanwege hun kleur, gender, culturele achtergrond, religieuze achtergrond, seksuele oriëntatie, leeftijd en/of beperking. Hoe ga je daarmee om als direct betrokkene, als collega, en als organisatie?

Om huidige en toekomstige publieke professionals beter te leren omgaan met vraagstukken op dit gebied, ontwikkelen we met een team van onderzoekers en docenten van De Haagse Hogeschool een minor over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer. Om de minor goed te kunnen opstellen, doen we onderzoek naar de ervaringen en behoeften op dit gebied (diepte-interviews, een enquete onder alumni, reflectiesessies met verschillende belanghebbenden).

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (onderdeel van De Haagse Hogeschool), in samenwerking met onderzoeksbureau EMMA - Experts in Media en Maatschappij. Looptijd project: 2022-2024.

 

 

Waar wil jij oud worden?

  

Naar verantwoorde rebellie: nieuwe woonvormen voor ouderen

 

Door het sluiten van verzorgingshuizen en de nadruk op langer thuis wonen is er een groeiende groep ouderen die tussen wal en schip valt. Ze zijn 'te goed' voor het verpleeghuis, maar willen of kunnen niet meer zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt om nieuwe initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Samen met Katja Rusinovic en Joost van Hoof van de Haagse Hogeschool onderzoek ik rebelse nieuwe initiatieven die een antwoord bieden op dit vraagstuk. Het gaat om ondernemers die het net even anders doen en niet bang zijn daarbij buiten de lijntjes te kleuren. Vaak lopen ze daarbij wel tegen wet- en regelgeving aan die in het leven is geroepen om kwaliteit van wonen en zorg te bewaken, maar ook belemmerend kan werken. Het is zoeken naar 'verantwoorde rebellie': het anders doen, maar wel op verantwoorde wijze. Dit project heeft tot doel huidige en toekomstige ondernemers te helpen bij het opzetten en uitwerken van hun initiatief. Omgang met regelgeving en het organiseren van inspraak van ouderen spelen hierbij een centrale rol.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2019-2021 aan de Haagse Hogeschool met als belangrijke onderzoekspartners ESHPM en MKB-partijen. Voor dit onderzoek is een RAAK-MKB-subsidie ontvangen van Regieorgaan SIA.

 

Groepswonen voor ouderen

 

Het klinkt als een ideale uiting van de participatiesamenleving: woongroepen voor en door ouderen die samen activiteiten ondernemen, op elkaar letten en elkaar zo nodig ondersteunen. Wat zijn de ervaringen van ouderen die groepswonen? Samen met Katja Rusinovic (De Haagse Hogeschool) en een groep studenten van de HHS en ESHPM heb ik onderzoek gedaan naar verschillende woongroepen in Den Haag, Rotterdam en Deventer. In het onderzoeksrapport en de infographic bespreken we de voor- en nadelen van groepswonen. Ook gaan we in op de governance van woongroepen: welke stedelijke en landelijke partijen zijn erbij betrokken en zien zij groepswonen ook als de ultieme oplossing voor 'ageing in place'?

 

Dit onderzoek vond plaats in 2018-2019, in samenwerking met Centrum Groepswonen.

 

 

Inwonende buitenlandse zorgverleners

 

In landen als Duitsland en Italië is het al heel gewoon, en in Nederland hoor je er ook steeds vaker over: zorgverleners uit Midden- en Oost-Europa die inwonen bij ouderen en 24-uurszorg bieden. Samen met Barbara Da Roit deed ik in 2013 aan de UvA verkennend onderzoek naar dit onderwerp. We analyseerden websites van aanbieders van 'zorg-au-pairs' en interviewden managers van organisaties. In 2016 heb ik dit onderwerp opnieuw opgepakt met een aantal studenten van de opleiding Health Care Management (ESHPM). We hebben toen ook met de migrantenzorgverleners zelf gesproken. Zie het rapport Kwetsbaar, en dan? over hoe migranten en organisaties omgaan met risico's die verbonden zijn aan inwonende zorgverlening. En de blog hierover op Sociale Vraagstukken: Migrantenzorgwerkers in Nederland: Mythes ontkracht.

 

Het verkennende onderzoek aan de UvA werd mede mogelijk gemaakt door Movisie en Vilans. 

 

 

Vrijwilligers in zorg en welzijn

 

Inzet vrijwilligers bij reclassering

 

Vrijwilligers worden steeds vaker ingezet bij het ondersteunen van ex-delinquenten. Samen met Hanna van Dijk, Bert de Graaff en Katja Hop heb ik vijf organisaties onderzocht die vrijwilligers inzetten bij reclasseringscliënten. Welke rollen vervullen vrijwilligers? Waar moeten organisaties op letten in hun vrijwilligersbeleid? En wat betekent de inzet van vrijwilligers voor de rol van professionals? In het onderzoeksrapport bespreken we de dilemma's die het werken met vrijwilligers bij reclassering met zich meebrengt. En we bespreken succesfactoren waar andere organisaties van kunnen leren.

 

Zie https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/informele-zorg voor het onderzoeksrapport, een korte samenvatting en een infographic.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2018-2019 bij ESHPM, in opdracht van 3RO (de drie reclasseringsorganisaties in Nederland).

 

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

 

Bij zorg- en welzijnsorganisaties worden taken van beroepskrachten in toenemende mate overgedragen aan vrijwilligers. Of het nu gaat om buurthuizen, speeltuinen of verpleeghuizen. Maar zijn er ook grenzen aan wat vrijwilligers kunnen en willen doen? En wat zijn de gevolgen van vrijwillige inzet voor vrijwilligers, professionals en cliënten? Dit onderzocht ik samen met Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Suzanne Roggeveen, Jan Willem Duyvendak, Barbara van der Ent en Monique Verhoeven. Het thema is nog altijd actueel en op basis van het onderzoeksrapport word ik regelmatig gevraagd voor het geven van presentaties en advies.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2012-2014 bij de Universiteit van Amsterdam, door een consortium waaraan onder andere ministeries, gemeenten, zorgorganisaties en kennisinstituut Platform31 deelnamen.

 

 

Ouderenzorg en informele hulp

 

Onderzoeksagenda informele zorg en ondersteuning

 

Binnen ESHPM hebben we veel expertise op het gebied van informele zorg en ondersteuning. Van mantelzorg en vrijwilligerswerk tot burenhulp. Deze vraagstukken benaderen we vanuit verschillende disciplines, zoals beleidswetenschappen, gezondheidseconomie en sociaal-medische wetenschappen. We maken gebruik van kwalitatief, kwantitatief en mixed-methods onderzoek. In 2017 ben ik samen met collega's (Hanna van Dijk, Willemijn Looman, Renske Hoefman) de multidisciplinaire Onderzoeksgroep Informele Zorg en Ondersteuning gestart, om onze expertise te bundelen, uit te breiden en verder te benutten. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke onderzoeksagenda en white paper (zie https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/informele-zorg). Daarnaast zijn er twee multidisciplinaire PhD-plekken gestart. 

 

Dit onderzoeksinitiatief is gestart in 2017 en wordt mogelijk gemaakt door het bestuur van ESHPM.

 

Regeldruk en regelruimte in de ouderenzorg

 

Het komt regelmatig terug in de media: het vraagstuk van regeldruk in de zorg. Hoe kunnen zorgverleners nu persoonlijke aandacht bieden aan cliënten en patiënten, als ze voortdurend hun activiteiten moeten registreren? Er zijn diverse initiatieven die de administratielast proberen terug te dringen. In het programma Waardigheid & Trots was er aandacht voor deze initiatieven. Samen met Hester van de Bovenkamp, Annemiek Stoopendaal en Roland Bal heb ik onderzoek gedaan naar verpleeghuizen die meer regelruimte proberen te creëren. Dit doen ze bijvoorbeeld door middel van een 'rode knop' waarmee medewerkers onnodige regels kunnen melden. In het onderzoeksrapport pleiten we voor het vervangen van een regelreflex door een spiegelreflex: oplossingen niet zoeken in nog meer regels, maar in het elkaar en jezelf een spiegel voorhouden. Door met elkaar de discussie aan te gaan over het nut van regels en de mogelijkheid om regels te veranderen of zelfs af te schaffen, komen management en werkvloer vaak nader tot elkaar.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2017-2018 door ESHPM en werd gefinancierd vanuit het programma Waardigheid & Trots.